જમીન ખરીદવા માટે મળશે ₹ 2 લાખની સહાય. ફોર્મ ,ડોક્યુમેન્ટ અને અરજી પ્રોસેસ | Khedut Jamin sahay Yojana Gujarat 2024

Khedut Jamin sahay Yojana Gujarat

Khedut Jamin sahay Yojana Gujarat 2024 : ગુજરાતના રહેવાસી પોતાના જિલ્લામાં જમીન ખરીદીને ખેતી તથા પશુપાલન જેવો વ્યાવસાય કરી શકે …

Read more

તાર ફેન્સીંગ યોજના 2024 | Tar Fencing Yojana Gujarat 2024

Tar Fencing Yojana Gujarat 2024

ખેતરની ફરતે ફેન્સીંગ બનાવવાની યોજના જાણવા જેવું:- ખેડૂતને પોતાના તૈયાર પાકને ક્યાંક કુદરતી આફતોથી તો ક્યાંક જંગલી જાનવરોથી બચાવવાનો હોય …

Read more