કોચિંગ સહાય યોજના 2024 | Coaching Sahay Yojana Gujarat

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Coaching Sahay Yojana Gujarat : મિત્રો, આજના સ્પર્ધાત્મક યુગમાં વિદ્યાર્થીઓને સરકારી નોકરી મેળવવા માટે પરિક્ષાની પુર્વ તૈયારી માટે સંસ્થામાં કે ક્લાસિસમાં કોચિંગની ખાસ જરૂર પડતી હોય છે. આર્થિક રીતે નબળી પરિસ્થતિ ધરાવતા સમાજના નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ આવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી શકે તે માટે સરકાર દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની પુર્વ તૈયારી માટે કોચિંગ સહાય યોજના અમલમાં મુકેલ છે.  જેમાં વિદ્યાર્થીઓ સંસ્થા કે ક્લાસીસમાં પરીક્ષાલક્ષી તૈયારી કરી શકે તે માટે આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે.

Coaching Sahay Yojana Gujarat

હાલ તા. 11/06/2024 થી કોચિંગ સહાય માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાવવાના શરૂ થઈ ગયા છે. , આજના Coaching Sahay Yojana Gujarat આર્ટિકલમાં કઈ જ્ઞાતિના વિદ્યાર્થીઓને આ  સહાય મળવાપાત્ર થશે? તથા સહાયની રકમ અને આ યોજનાના ધારા ધોરણો વિશે વિગતે માહિતી મેળવીશું. તો ચલો કંઈક નવું જાણીએ.

Contents hide

 

Bullet Point of Coaching Sahay Yojana Gujarat 2024

આર્ટીકલનું નામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની પુર્વ તૈયારી માટે કોચિંગ સહાય.
યોજનાનો હેતું વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે આર્થિક સહાય આપવી.
આપવામાં આવતી સહાય ₹ 20,000/- ની સહાય.
સહાય કોને મળશે? સ્નાતક બાદ સ્પર્ધાત્ક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને
કયા કેટેગરીના વિદ્યાર્થિઓને સહાય મળશે? SC, ST તથા  વિકસતી જાતીના વિદ્યાર્થીઓને. તથા બાંધકામક્ષેત્રે સંકળેલ કામદાર પરિવારના વિદ્યાર્થીઓને
સહાય માટે અરજી કેવી રીતે કરવી? ઓનલાઈન
ઓનલાઈન અરજી માટેની વેબસાઈટ esamajkalyan.gujarat.gov.in
ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેનો સમયગાળો તા.11-06-2024 થી તા.31/0/2024 સુધી

કોચિંગ સહાય યોજનાનો હેતું.

 • રાજય સરકાર તથા કેન્દ્ર સરકારમાં સરકારી નોકરી માટે U.P.S.C/ G.P.S.C./ બેંક / સ્ટેટ કમિશન/ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ G.S.S.S.B/  એલ.આઇ.સી/ જિલ્લા પંચાયત પસંદગી મંડળ તથા પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા વર્ગ 1 અને 2, તથા વર્ગ-3 ના અધિકારી કર્મચારીની ભરતી માટે વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓનું આયોજન કરે છે.
 • તેમાં તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપીને ઉત્તીર્ણ થાય અને તેઓના ભવિષ્યનું સારું ધડતર થાય તે આ યોજનાનો મુખ્ય હેતું છે.
 • Coaching Sahay Yojana Gujarat હેઠળ વિદ્યાર્થીને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પુર્વ તૈયારી રૂપે સંસ્થામાં કે ક્લાસીસમાં કોચિંગ માટે એક વખત  ₹ 20,000/- ની સહાયની સહાય આપવામાં આવે છે

ઈ સમાજ કલ્યાણ કોચિંંગ સહાય યોજના | e Samaj Kalyan Coaching Sahay Yojana

વર્ષ 2024-25 માટે નિયામકશ્રી વિકાસતી જાતી કલ્યાણ દ્વારા, નીચે મુજબની ત્રણ કોચિંગ સહાય યોજનાઓનો અમલ કરવામાં આવે છે. Coaching Sahay Yojana Gujarat  હેઠળ આ યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે વિકસતિ જાતિઓ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત વર્ગના તાલીમાર્થીઓ તથા અર્થિક રીતે પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને કોચિંગ સહાય યોજનાનો લાભ લેવા ઈ-સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ મારફતે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.તે માટે સરકાર દ્વારા ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની તા.11/06/2024 થી શરૂઆત કરવામાં આવી છે.

EWS Coaching Sahay Yojana | OBC Coaching Sahay Yojana | SC ST Coaching Sahay yojana

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા સમાજના તામામ વિદ્યાર્થીઓને કોચીંગ સહાય મળી રહે તે માટે નીચે મુજબની કુલ-3  યોજનાઓ ચલાવામાં આવે છે.

 1. સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષા વર્ગ- 1, 2 અનેે વર્ગ- 3 ની પુુુુર્વ તૈયારી માટે તાલીમ લેનાર  OBC  વિદ્યાર્થીઓને  ખાસ પ્રોત્સાહક સહાય  ₹ 20,000/- અથવા ખરેખર ચુકવવાની થતી ફી બંને માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય ચુકવામાં આવશે
 2. સમાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત તથા આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને IIM, CEPT, NLU, NIFT જેેેવી All India લેવલની સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષા તથા વિદેશ અભ્યાસ માટે આપવી પડતી પરીક્ષા જેેેવી કે, GER, IELTS, TOFEL જેવી પરીક્ષાની પુુુુર્ત તૈયારી માટે પણ  ₹ 20,000/- અથવા ખરેખર ચુકવવાની થતી ફી બંને માંથી જે ઓછુ હોય તેને Coaching Sahay Yojana Gujarat હેઠળ સહાય ચુકવામાં આવશે.
 3. સમાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત તથા આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને JEE, IIM, NLU, GUJCET જેવી પરિક્ષાની પુુુુર્વતૈયારી માટે  ₹ 20,000/- અથવા ખરેખર ચુકવવાની થતી ફી બંને માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય ચુકવામાં આવશે.

Coaching Sahay Yojana Gujarat હેઠળ કોને લાભ મળશે.

 • જે વિદ્યાર્થીઓ સ્નાતકની પરીક્ષા બાદ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરવા ઈચ્છતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીએ Coaching Sahay Yojana 2024  હેઠળ લાભ મળવાપાત્ર થશે.
 • સ્નાતકની પરીક્ષા 50% કે તેથી વધુ ગુણ સાથે ઉતિર્ણ કરેલ હોવી જોઇએ.
 • સહાય મેળવવા માટે પુરુષને મહત્તમ 35 વર્ષ અને સ્ત્રીને 40 વર્ષની વયમર્યાદા નક્કિ કરવામાં આવી છે.
 • વિદ્યાર્થી અથવા અરજદારના માતા કે પિતા સરકારી નોકરી ધરાવતા ન હોવા જોઇએ.

કોચિંગ આપતી સંસ્થાના નિયમો.

વિદ્યાર્થીને જે કોચિંગ આપની સંસ્થામાં પ્રવેશ મેળવવાનો છે. તે સંસ્થા નીચે મુજબના ધારા-ધોરણો પુુુુર્ણ કરતી હોવી જોઈએ.

 • સંસ્થા કે ક્લાસીસ ઓછામાં ઓછા ત્રણ વર્ષનો અનુભવ ધરાવતી હોવી જોઇએ.
 • સંસ્થા કે ક્લાસીસ GST નંબર/ પાન નંબર ધરાવતી હોવી જોઇએ.
 • વિદ્યાર્થીઓની હાજરી માટે બાયોમેટ્રીક (ફીંગર પ્રિન્ટ) મશીન હોવું જોઇએ જેથી વિદ્યાર્થીઓની હાજરી મેળવી શકાય.
 • તાલીમ મેળવ્યા બાદ વિદ્યાર્થીએ પોતે કઈ કઈ પરીક્ષા આપી છે. તેની વિગતો સંબંધિત સંબંધિત સમાજ કલ્યાણની કચેરીને વખતો વખત મોકલી આપવાની રહેશે.

જુદી-જુદી કેટેગરી માટે અમલમાં રહેલ કોચિંગ સહાય યોજના.

Coaching Sahay Yojana Gujarat હેઠળ વિવિધ સમાજ કલ્યાણની કચેરી દ્વારા સહાય આપવામાં આવે છે. જેમાં દરેક કેટેગરી વાઈજ યોજનાની માહિતી તથા ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેની વેબસાઈટની માહિતી નીચે મુજબ છે.જે લાભ આપ સરળતાથી મેળવી શકશો.

અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થી માટે કોચિંગ સહાય યોજના. | SC Student Coaching Sahay Yojana

અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે નિયામકશ્રી અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ દ્વારા સહાય આપવામાં આવે છે.

ઓનલાઈન અરજીઃ Coaching Sahay Yojana Gujarat  હેઠળ સહાય મેળવવા માટે નીચે ઈમેજમાં દર્શાવ્યા મુજબ  ‘‘e samaj kalyan gov in’’ પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

Coaching Sahay Yojana Gujarat SC Student
Image Credit Government Official Website (https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/)

વિકસતી જાતીના વિદ્યાર્થી માટે કોચિંગ સહાય યોજના | OBC Student Coaching Sahay Yojana

 • નિયામકશ્રી   વિકસતી જાતી કલ્યાણ દ્વારા વિકસતી જાતીના વિદ્યાર્થીઓને કોંચિગ સહાય આપવામાં આવે છે.
 • ઓનલાઈન અરજીઃ ઓનલાઈન અરજી e samaj kalyan gov in પર કરવાની રહેશે.
Coaching Sahay Yojana Gujarat OBC Student
Image Credit Government Official Website (https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/)

બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે કોચિંગ સહાય યોજના | Other Student Coaching Sahay Yojana

 • ગુજરાત બિન અનામત સામાજિક અને શૈક્ષણિક વિકાસ નિગમ દ્વારા કોચિંગ સહાય આપવામાં આવે છે.
 • ઓનલાઈન અરજીઃ Coaching Sahay Yojana Gujarat હેઠળ સહાય મેળવવા માટે નીચે ઈમેજમાં દર્શાવ્યા મુજબ  gueedc.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહે છે.
Coaching Sahay Yojana Gujarat Others Student
Image Credit Government Official Website (https://gueedc.gujarat.gov.in/)

અસંગઠિત શ્રમયોગી અને બાંધકામના કામદાર પરિવારના વિદ્યાર્થીઓને વિશિષ્ટ કોચિંગ સહાય યોજના.

 • કોઈપણ બાંધકામ સાથે સંકળાયેલ પરિવારના વિદ્યાર્થીઓ તેેેમજ કારખાના કામ કરતા પરિવારના વિદ્યાર્થીઓ માટે મકાન બાંધકામ અને શ્રમ યોગી કલ્યાણ બોર્ડ દ્વારા કોચિંગ સહાય યોજના આપવામાં આવે છે.
 • ઓનલાઈન અરજીઃ sanman.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
Coaching Sahay Yojana Gujarat online Application
Image Credit Government Official (https://sanman.gujarat.gov.in/)

વધુ જાણોઃ- 

નમો લક્ષ્મી યોજના 2024 રજિસ્ટ્રેશન શરૂ. 

પ્રોપર્ટી કાર્ડની નકલ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ પ્રોસેસ

કોચિંગ સહાય યોજના માટેના ડોક્યુમેન્ટ.

વિદ્યાર્થીને E Samaj Kalyan Coaching Yojana  હેઠળ લાભ મેળવવા માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે.

 • વિદ્યાર્થીના આધાર કાર્ડની નકલ.
 • ધોરણ-10 અને ધોરણ-12 પાસ કર્યાની માર્કશીટ.
 • રહેઠાણનો પુરાવો.
 • આવકનો દાખલો.
 • વિદ્યાર્થીની જાતીના દાખલાની નકલ.
 • જે સંસ્થા કે ક્લાસીસમાં અભ્યાસ કરવા માંગતા હોય તે સંસ્થાનું નિયત પ્રમાણપત્ર જોડવાનું રહેશે.
 • શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર.
 • જે સંસ્થા કે ક્લાસીસમાં એડમિશન લેવાનું હોય તે સંસ્થાનો બોર્ડ દર્શાવતો ફોટો જોડવાનો રહેશે.
 • સ્નાતક પાસ કરેલ છેલ્લી માર્કશીટ.
 • બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ અથવા કેન્સલ કરેલ ચેક

E Samaj Kalyan Coaching Sahay Yojana Last Date

મિત્રો, તમામ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મ પરીક્ષાની તૈયારી કરવા માટે સહાય મળી રહે તે માટે કોચિંંગ સહાય યોજનામાં ફોર્મ ભરાવવાના શરૂ થઈ ગયા છે. આ યોજના હેઠળ વિદ્યાર્થીને  ₹ 20,000/- ની સહાય આપવામાં આવે છે. જેથી દરેક સભયસ કરતા વિદ્યાર્થીએ તેનો લાભ લેવા જેવો ખરો.  E Samaj Kalyan Coaching Sahay Yojana Gujarat  માટે  ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તા. 31/07/2024 છે.

કોચિંગ સહાય યોજનાના નિયમો અને શરતો.

સંબંધિત સમાજના વિદ્યાર્થીઓ માટે Coaching Sahay Yojana Gujarat હેઠળ સહાય લેવા માટે નિયમો અને શરતો નક્કી કરવામાં આવેલ હોય છે. જેમાંથી કેટલાક સર્વ સામાન્ય નક્કી થયેલ નિમયો નીચેે મુજબના છે.

 • વિદ્યાર્થીએ કોચિંગ સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.
 • ઓનલાઇન અરજી કર્યા બાદ લાગુ પડતી સમાજ કલ્યાણની કચેરી ખાતે ઓનલાઈન અરજી તથા અપલોડ કરેલ તમામ ડોક્યુયમેન્ટ જમા કરવાના રહેશે.  જે વિદ્યાર્થીને ઓનલાઇન મંજુરી આપવામાં આવશે, તે વિદ્યાર્થીઓને કોચિંગની તાલીમ પુરી કર્યા પછી સહાય ચુકવાશે.
 • વિદ્યાર્થીઓને લાગુ પડતા પોર્ટલ કે વેબસાઈટ પર નિયત સમયમર્યાદામાં આવેલ અરજીઓનું નિયમોનુસાર મેરિટ બન્યા પછી મેરિટમાં આવતા લાભાર્થીઓને જ નિયમોનુસાર ( યોજનાની જોગવાઇ અને નિર્ધારીત લક્ષ્યાંક ધ્યાને લઈને) કોચિંગ સહાય ચૂકવવામાં આવશે.
 • ઓનલાઈન અરજી  ફોર્મ ભરવાના પુુુુર્ણ થયા તારીખથી ઓછામાં ઓછુ ત્રણ માસ સુધી કોચિંગ ચાલુ હોવું જોઈએ.

જાણવા જેેેવું:- 

નમો સરસ્વતી યોજના 2024 વિદ્યાર્થીને મળશે કુલ ₹25,000/

જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના

Important Links of  Coaching Sahay Yojana Gujarat 2024

અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીને અરજી કરવા

Click Here

વિકસતી જાતીના વિદ્યાર્થીને અરજી કરવા

Click Here

બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને અરજી કરવા

Click Here

અસંગઠિત શ્રમયોગી અને બાંધકામના કામદાર પરિવારના વિદ્યાર્થીઓને અરજી કરવા

Click Here

Home  Page

Click Here

Conclusion

મિત્રો, વર્ગ- 1 થી 3 સુધીની સરકારી નોકરી માટે વિવિધ ભરતી સંસ્થઓ દ્વારા ઉમેદવારોની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. તમામ વર્ગના વિદ્યાર્થી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પુર્વ તૈયારી કરી શકે તે માટે સરકાર દ્વારા Coaching Sahay Yojana Gujarat 2024 હેઠળ કોચિંગ માટે ₹ 20,000/- ની સહાય કરવામાં આવ છે. જે માટે તા.11/06/2024 થી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે.  આ અર્ટિકલમાં કોચિંગ સહાય યોજના 2024 હેઠળ તમામ વર્ગો માટે ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તથા આ યોજનાના વિશે વિગતે માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. આ યોજના હેઠળ કોઈ સમસ્યા હોય તો આપ આપને લાગુ પડતી સમાજ કલ્યાણની કચેરી ખાતે મુલાકાત કરવા સૂચન છે.

FAQ વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

(1) Coaching Sahay Yojana Gujarat હેઠળ કેટલી સહાય આપવામાં આવે છે?

જવાબ– કોચિંગ સહાય યોજના હેઠળ વિદ્યાર્થીને ₹ 20,000/- ની સહાય આપવામાં આવે છે.

(2) બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન અરજી ક્યાં કરવી?

જવાબ– gueedc.gujarat.gov.in પર બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને અરજી કરવી.

(3) સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે સહાય માટે ફોર્મ ભરવાની તારીખ કઈ છે?

કોચિંંગ સહાય મેળવવા માટે તા.11/06/2024 થી તા. 31/07/2024 અંતિમ તારીખ છે.

(4) અનુસૂચિત જાતિ તથા વિકસતી જાતીના વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન અરજી ક્યાં કરવાની?

જવાબ– e samaj kalyan Gujarat Portal પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહે.

(5) વિદ્યાર્થીને સહાય ક્યારે ચુકવામાં આવે છે?

જવાબ– Coaching Sahay Yojana Gujarat હેઠળ  વિદ્યાર્થી તાલીમ પુરી કરે છે ત્યાર બાદ સહાય ચુકવામાં આવે છે.

(6) કામદાર તથા શ્રમિક વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને અરજી ક્યાં કરવી?

જવાબ– Sanman Portal Gujarat પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

Leave a comment