જ્ઞાનસેતું મેરીટ સ્કોલરશીપ પરીક્ષા 2024 પરીણામ જાહેર | Gyansetu Merit Scholarship Exam Result 2024

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Gyansetu Merit Scholarship Exam Result 2024 : મિત્રો, તાજેતરમાં ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા જ્ઞાનશક્તિ રેસીડેન્સિયલ સ્કુલ્સ, જ્ઞાનશક્તિ ટ્રાઈબલ રેસીડેન્સિયલ સ્કુલ્સ, રક્ષાશક્તિ સ્કુલ્સ, તથા મોડેલ સ્કુલોમાં ધોરણ-6માં પ્રવેશ તથા Gyan setu Merit Scholarship માટે કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટનું આયોજન તા.30/03/2024 ના રોજ આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. તેનું પરીણામ આજ રોજ તા.15/05/2024 ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યુ છે. આજના આર્ટિકલમાં જ્ઞાનસેતું સ્કોલરશીપ પરીક્ષા-2024  કેટલા વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા તથા તેનું પરીણામ ઓનલાઈન ચેક કરવા માટેની પ્રક્રિયા વિશે વિગતે માહિતી આપવામાં આવશે.

Gyansetu Merit Scholarship Exam Result 2024

Bullet Point of Gyansetu Merit Scholarship Exam Result 2024

આર્ટિકલનો વિષય જ્ઞાનસેતું સ્કોલરશીપ પરીક્ષા-2024 પરીણામ
પરીક્ષાની તારીખ તા.30/03/2024
પરીણામ જાહેરની તારીખ તા.15/05/2024
પાસ થનાર વિદ્યાર્થીને મળનાર લાભ જ્ઞાનશક્તિ રેસીડેન્સિયલ સ્કુલ્સ, જ્ઞાનશક્તિ ટ્રાઈબલ રેસીડેન્સિયલ સ્કુલ્સ, રક્ષાશક્તિ સ્કુલ્સ, તથા મોડેલ સ્કુલોમાં ધોરણ-6માં મેરીટ આધારે પ્રવેશ
જ્ઞાનસેતું સ્કોલરશીપ હેઠળ મળનાર રકમ ધોરણ-6 થી 12 વિદ્યાર્થીઓને વાર્ષિક ₹ 25,000/- સુધીની સ્કોલરશીપ મળવાપાત્ર થશે.
ઓફિસિલય વેબસાઈટ https://www.sebexam.org/

GSSYGUJ Gyansetu Merit Scholarship Exam Result | જ્ઞાનસેતું મેરીટ સ્કોલરશીપ પરીક્ષા-2024 પરિણામ

જ્ઞાનસેતું મેરીટ સ્કોલરશીપ માટે તથા ધોરણ-6 માં સરકારી રેસીડેન્સિયલ શાળાઓમાં પ્રવેશ માટે CAT કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે. જેમાં ઉતિર્ણ થનાર વિદ્યારથીઓને મેરીટને આધારે વિદ્યાર્થીને શાળામાં પ્રવેશ તથા ધોરણ-6 થી 12 વિદ્યાર્થીઓને વાર્ષિક ₹ 25,000/- સુધીની સ્કોલરશીપ આપવામાં આવે છે. આજે ઓફિસિલય વેબસાઈટ પર Gyansetu Merit Scholarship Exam Result 2024 જાહેર કરવામાં આવ્યુ છે. જેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

Gyansetu Merit Scholarship CAT Exam Result 2024

જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ-5 માં અભ્યાસ કરતા હતાં તેઓને ધોરણ-6 માં પ્રવેશ માટે તા.30/03/2024 ના કોમન એન્ટ્રેન્સ ટેસ્ટ આપેલ છે. તેવા વિદ્યાર્થીઓનું પરીણામ જાહેર થયું. અહિં દર્શાવેલ સરળ રીતે આપ કોઈપણ શાળાના વિદ્યાર્થીનું પરીણામ જાણી શકો છે.

 • સૌ પ્રથમ વિદ્યાર્થીઓ sebexam.org ટાઈપ કરીને ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગની ઓફિસિલય વેબસાઈટ પર જવાનું રહેશે.
 • જેથી નીચે દર્શાવેલ ઈમેજ મુજબનું હોમ પેજ ખુલશે.
Gyansetu Merit Scholarship Result 2024
Image Credit Government Official Website (www.sebexam.org)
 • જેમાં Print Result પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે નીચે દર્શાવેલ ઈમેજ મુજબનું નવું પેજ ખુલશે. જેમાં કોમન એન્ટ્રસ ટેસ્ટ (સામાન્ય પ્રવેશ પરીક્ષા) 2024 (ધોરણ 5) લખેલ પર ટીક કરવાનું રહેશે.
Gyansetu Merit Scholarship Exam Result
Image Credit Government Official Website (www.sebexam.org)
 • ત્યાર બાદ વિદ્યાર્થીનો પરીક્ષાનો બેઠક નંબર અથવા Child Adhaar UID Number(18 આંકડાનો) નાંખવાનો રહેશે. અને વિદ્યાર્થીની જન્મ તારીખ નાંખીને ‘‘Submit’’ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • જેથી આપને નવા પેજમાં વિદ્યાર્થીનું પરીણામ જોવા મળશે.

આપ અહીં નીચે દર્શાવેલ ડાયરેક્ટ લીંકથી પરીણામ જાણી શકો છે.

Gyansetu Merit Scholarship Exam Result 2024 Link Click Here

મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતું મેરીટ સ્કોલરશીપ પરીક્ષા પરીણામ જાહેર થયા બાદની પ્રોસેસ.

Gyansetu Merit Scholarship Exam Result 2024 પછી વિદ્યાર્થીઓને નીચે મુજબની પ્રોસેસ કરવાની રહેશે.

 • જે વિદ્યાર્થીઓનો મેરીટમાં સમાવેશ થયો હશે તેવા વિદ્યાર્થીઓને પોતાના અસલ દરસ્તવેજોની ખરાઈ કરાવવાની રહેશે. જેમાં સરકારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓના કિસ્સામાં જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીશ્રી તથા ગ્રાંન્ટેડ શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓના કિસ્સામાં જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રી દ્વારા જણાવવામાં આવે તે શાળામાં અસલ ડોક્યુમેન્ટની ખરાઈ કરવાની રહેશે.
 • જેમાંથી અંતિમ કુલ 30,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતું મેરીટ સ્કોલરશીપ 2024 માટે પસંદ કરવામાં આવશે.
 • CAT (કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ) પાસ કર્યા બાદ ડોક્યુમેન્ટની જરૂરી ખરાઈ કરીને વિદ્યાર્થીના વાલી કે વિદ્યાર્થીના ખાતામાં સીધી DBT દ્વારા સ્કોલરશીપ જમા કરવામાં આવશે.
 • સહાય માટે લાયક ઠરેલ વિદ્યાર્થીની દરેક ધોરણમાં 80% હાજરી ફરજીયાત હોવી જોઈએ.

વધુ જાણો:- 

નેશનલ મીન્સ કમ મેરીટ સ્કોલરશીપ 2024 વિશે જાણો. 

વિદ્યાર્થીઓ માટે લેપટોપ સહાય યોજના 2024

મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજના હેઠળ મળતી સહાય.

Gyansetu Merit Scholarship Exam Result 2024 બાદ આ મેરીટમાં આવ્યા  પછી  જે વિધાર્થીઓ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયત નિયામો મુજબ પસંદ કરેલ ખાનગી  શાળાઓમાં ધોરણ 6 માં પ્રવેશ મેળવશે તેવા વિધાર્થીઓને પણ જ્ઞાન સેત મેરીટ સ્કોલરશીપનો લાભ ધોરણ 6 થી ધોરણ 12 પૂર્ણ કરે ત્યાં સુધી નીચે મુજબ સ્કોલરશીપ મળવા પાત્ર રહેશે.

ક્રમ અભ્યાસનું ધોરણ મળવાપત્ર વાર્ષિક સ્કોલરશીપ.
1 ધોરણ-6  ₹ 20,000/-
2 ધોરણ-7 ₹ 20,000/-
3 ધોરણ-8 ₹ 20,000/-
4 ધોરણ-9 ₹ 22,000/-
5 ધોરણ-10 ₹ 22,000/-
6 ધોરણ-11 ₹ 25,000/-
7 ધોરણ-12 ₹ 25,000/-

CAT કોમન એન્ટ્રસ ટેસ્ટ (સામાન્ય પ્રવેશ પરીક્ષા)માં મેરીટમાં આવનાર વિધાર્થીઓ સરકારી અથવા કોઈપણ અનુદાનિત શાળાઓમાં ધોરણ 6 માં પ્રવેશ મેળવી અને ત્યાર બાદ  ધોરણ 6 થી 12 નો અભ્યાસ સરકારી શાળામાં પુર્ણ કરે તો મફત અભ્યાસ ઉપરાંત  નીચે મુજબની વધારાની સ્કોલરશીપ પણ આપવામાં આવે છે.

 • ધોરણ 6 થી 8 માટે દર વર્ષે ₹ 5,000/-
 • ધોરણ 9 થી 10 માટે દર વર્ષે ₹ 6,000/-
 • ધોરણ 11 થી 12 માટે દર વર્ષે ₹ 7,000/-

જાણવા જેવું:- 

નમો સરસ્વતી યોજના 2024 વિદ્યાર્થીને મળશે કુલ ₹25,000/

જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના 2024

Important Links of Gyansetu Merit Scholarship Exam Result 2024

શિક્ષણ બોર્ડની ઓફિસિલય વેબસાઈટ

Click Here

જ્ઞાનસેતું મેરીટ સ્કોલરશીપ પરીક્ષા-2024 પરિણામ જોવા ડાયરેક્ટ લીંક

Click Here

Home Page

Click Here

Conclusion

મિત્રો, CAT (કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ) 2024 કસોટી પાસ કરનાર વિદ્યાર્થીઓને મેરીટને અધારે તેઓને સારી સરકારી શાળાઓ જેવી કે જ્ઞાનશક્તિ રેસીડેન્સિયલ સ્કુલ્સ, રક્ષાશક્તિ સ્કુલ્સ, જ્ઞાનશક્તિ ટ્રાઈબલ રેસીડેન્સિયલ સ્કુલ્સ, તથા મોડેલ સ્કુલોમાં ધોરણ-6માં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.સાથે-સાથે Mukhyamantri Gyansetu Merit Scholarship હેઠળ  ધોરણ-6 થી 12 વિદ્યાર્થીઓને વાર્ષિક ₹ 25,000/- સુધીની સ્કોલરશીપ મળવાપાત્ર થશે. આપને Gyansetu Merit Scholarship Exam Result 2024 બાબતે કોઈ પ્રશ્ન મુંઝવતો હોય તો ઓફિસિયલ હેલ્પલાઈન નંબર  (079) 232 48461 પર કોલ કરવા સુચન છે.

FAQ  વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો.

(1) Gyansetu Merit Scholarship Exam Result 2024 જોવા માટે ઓફિસિલય વેબસાઈટ કઈ છે?

જ્ઞાનસેતું મેરીટ સ્કોલરશીપ પરીક્ષા-2024 પરીણામ જોવા માટે શિક્ષણ બોર્ડની ઓફિસિલય વેબસાઈટ https://www.sebexam.org/ છે.

(2) CAT (કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ) 2024 પાસ કરીને મેરીટમાં આવનાર વિદ્યાર્થીને કયો લાભ મળશે?

મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતું મેરીટ સ્કોલરશીપ હેઠળ દર વર્ષે ધોરણ-6 થી 12 સુધી ₹ 25,000/- સુધીની સ્કોલરશીપ મળશે. તથા રક્ષાશક્તિ સ્કુલ્સ, જ્ઞાનશક્તિ ટ્રાઈબલ રેસીડેન્સિયલ સ્કુલ્સ, જ્ઞાનશક્તિ રેસીડેન્સિયલ સ્કુલ્સ,  તથા મોડેલ સ્કુલોમાં ધોરણ-6મા મેરીટના ધોરણે પ્રવેશ મળશે.

(3) Gyansetu Merit Scholarship CAT Exam કોણ આપી શકે છે?

જે વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ-5 અભ્યાસ કરતા હોય અને જાહેરાત થયેથી સરકારી શાળા પ્રવેશ તથા Gyansetu Merit Scholarship માટે (કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ) CAT આપવાની હોય છે.

Leave a comment